FAQ

Klik op de vraag voor antwoord.

Wat is Nusantara?

Nusantara is een thuis, en het kan uw thuis zijn… Wij zijn een verpleeghuis-zorgorganisatie en expertisecentrum, dat zich richt op ouderen van Indisch-Nederlandse, Molukse en Surinaams-Javaanse afkomst en ouderen die een verbondenheid hebben met voormalig Nederlands-Indië. De mensen van Nusantara kennen uw achtergrond, en dragen in brede zin kennis van wat u heeft meegemaakt. Wij leven mee, wij zorgen voor u, wij verplegen u. Wij erkennen uw waarde, uw kwaliteit en eigenheid. U vindt bij ons de saamhorigheid van de Indische grootfamilie en de Nederlandse kwaliteit van (medische) zorg en verpleging. Hier bent u gekend en gerespecteerd, één van ons.

Wat is de geschiedenis van Nusantara?

Nusantara ontstond in 1997 uit fusies van verschillende Indische zorginstellingen die sinds 1958 werden opgericht ten behoeve van zorg aan senioren die vanwege de dekolonisatie van Indonesië naar Nederland waren gekomen.

Wat is Nusantara voor zorgaanbieder?

Nusantara wil in heel Nederland plaats bieden aan oudere mensen die belang hechten aan hun oorspronkelijke cultuur, of deze nu Indisch-Nederlands, Moluks of Surinaams-Javaans is. Daarom kunt u voor uw nieuwe woning bij ons kiezen uit een aantal locaties in het land. Wij voorzien in thuiszorg en in dagopvang. Momenteel onderzoeken we of we ons ook in andere steden kunnen vestigen. Wij zijn een erkend expertisecentrum voor de zorg, behandeling en dienstverlening aan ouderen van Indische, Molukse en Surinaams-Javaanse afkomst en/of ouderen die een verbondenheid hebben met het voormalig Nederlands-Indië.

Wat moet ik mij voorstellen bij cultuurspecifieke zorg?

Voor Nusantara is niet alleen een affiniteit en een verbondenheid met de cultureel specifieke gewoonten en gebruiken van de doelgroep van belang. Onze up to date moderne verpleegkundige aanpak houdt vanzelfsprekend rekening met de oorspronkelijke cultuur en de eigen waarden van haar ouderen, hetgeen Nusantara een vrijwel unieke positie in Nederland geeft. Maar er is meer. Soms herkennen wij bij onze Indische, Surinaams-Javaanse en Molukse bewoners trauma’s, die hun wortels hebben in de oorlogen in Indonesië of in de (ongewenste) landverhuizing naar Nederland. Ook daarvoor bieden wij adequate zorg, het beste wat Nederland te bieden heeft. Wij zijn meelevend en professioneel deskundig.

Is er ook ruimte voor eventuele ‘Nederlandse’ partners van de oudere bewoners van Nusantara?

Ja, Nusantara levert ook zorg, behandeling, welzijn en diensten aan een ieder die zich met het Indische verwant voelt.

Welke specialistische (geriatrische) zorg is er beschikbaar?

Nusantara werkt samen met of heeft in loondienst: Specialisten Ouderengeneeskunde, huisartsen, apothekers, tandarts, mondhygiënist, tandtechnicus, maatschappelijk werk, gedragswetenschappers, psycholoog, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten, (wijk)verpleegkundigen en medewerkers zorg die speciale opleidingen hebben gevolgd en afgerond.

Hoe is de woonsituatie?

De locaties van Nusantara hebben zowel gesloten als open afdelingen. De gesloten afdelingen zijn gebaseerd op het principe van kleinschalig wonen met een gezamenlijke huis- en eetkamer voor alle bewoners. Ieder bewoner heeft wel zijn/haar eigen appartement. Op de open afdelingen hebben de bewoners eigen appartement dat zij zelf kunnen en mogen inrichten. Tevens beschikt iedere kamer over een was- en doucheruimte.

Op welke locaties zit Nusantara?

Almere (Rumah Melati) – van Raemdonckstraat 76 – 1336 AL Almere Buiten Bussum (Patria) – Ceintuurbaan 281 -1402 HM Bussum Apeldoorn (Rumah Saya) – Klein Hattem 34 – 7339 HJ Ugchelen    

Kan ik een beoordeling achterlaten?

Ja dat kan voor Nusantara Bussum : Klik hier voor Zorgkaart Nederland En voor Ugchelen- Apeldoorn: Klik hier voor Zorgkaart Nederland

Hoeveel bewoners zijn er?

Bussum (locatie Patria 1e t/m 7e etage) heeft 57 bewoners Bussum (locatie Indischburen) heeft 16 bewoners Apeldoorn (Locatie Rumah Saya) heeft 73 bewoners Almere (locatie Rumah Melati) betreft 39 levensloopbestendige woningen waar Nusantara zorg-, behandeling en diensten kan leveren.

Hoe zit de dagbesteding er uit?

Iedere bewoner heeft een eigen op hem of haar afgestemd ZorgWelzijnsPlan (ZWP)  waarin we tezamen de dagbesteding en het welbevinden hebben besproken en vastgesteld. De activiteiten die we aanbieden komen overeen met de wensen en behoeftes van bewoners.

Hebben de cliënten veel vrijheid?

Ja, individuele wensen en behoeftes hebben we samen besproken en vastgelegd in het zorgleefplan. Op de gesloten afdelingen zijn de bewoners wel beperkt in hun bewegingsvrijheid als gevolg van hun ziektebeeld. Zorg, behandeling en diensten leveren we steeds vanuit de Indische achtergrond en cultuur en altijd op basis van persoonlijke vrijheid om het eigen leven invulling te geven.

Is extramurale zorg beschikbaar?

Ja, op indicatie van de wijkverpleegkundige, CIZ of vanuit de gemeente (WMO) bieden we verzorging, verpleging en behandeling thuis. Een zorgarrangement kan bestaan uit:

 • persoonlijke verzorging
 • verpleging
 • begeleiding
 • dagbesteding
 • huishoudelijke verzorging
 • VPT (Volledig Pakket Thuis)
 • MPT (Modulair Pakket Thuis)
 • maaltijdservice

 

Welke voorzieningen zijn er beschikbaar?

Alle locaties van Nusantara bieden een (culturele) ontmoetingsmogelijkheid voor medebewoners, familieleden, vrijwilligers en wijkbewoners (senioren) uit de lokale omgeving. Daarbij kan men gebruik maken van de restauratieve voorzieningen met Indische keuken (en ook Nederlandse maaltijden), de eigen kapsalon, pedicure en de tokofaciliteiten met Indische en Molukse lekkernijen en cultuurproducten.

Wat voor activiteiten worden er georganiseerd?

Alle activiteiten die we organiseren zijn afgestemd op de wensen en behoeftes van de doelgroep en ook op de individuele cliënt. Tevens is er een aanbod van algemeen recreatieve activiteiten als schilderen, houtbewerking, handwerken, cultuurgebonden muziek optredens, bingospelen en dergelijke. Er is een keuze uit bepaalde vormen van complementaire therapieën. Op speciale momenten zijn er diverse grote cultuurgebonden activiteiten zoals specifieke herdenkingsbijeenkomsten, pasars en kumpulans.

Heeft hij of zij een vaste verzorger?

Iedere cliënt heeft een Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV-er) of op de dagopvang een AB-er.

Wordt zelfredzaamheid gestimuleerd?

Indien gewenst is dit opgenomen in het zorgleefplan. Zorg, behandeling en diensten leveren we steeds vanuit de Indische achtergrond en cultuur en altijd op basis van persoonlijke vrijheid om het eigen leven invulling te geven.

Worden er herdenkingen georganiseerd?

Ja. Zo herdenken we op alle locaties op 15-08 de capitulatie van Japan. Eenmaal per jaar worden per locatie de overledenen herdacht met een herdenkingsdienst.

Worden huisdieren toegestaan?

Huisdieren zijn toegestaan, mits de cliënt, haar mantelzorger of de familie er zelf voor kan zorgen.

Wat voor soort mensen werken er? Welke achtergrond hebben deze?

Nusantara heeft een multiculturele samenstelling van medewerkers.

Welke ruimte is er voor familie om te bezoeken? Bezoekuren, parkeergelegenheid?

Binnen Nusantara hanteren we geen bezoektijden. Familie is 24/7 van harte welkom. Nusantara heeft op het terrein van en rondom de locaties voldoende parkeergelegenheid.

Worden er activiteiten georganiseerd waar familie ook aan kan deelnemen?

De activiteiten die we organiseren zijn ook voor familie toegankelijk. Dit geldt zowel voor de gesloten als de open afdelingen. We stimuleren als Nusantara dat familie met de cliënt en van de gesloten afdeling de activiteiten op de andere afdeling bezoeken.

Ik ben geïnteresseerd geraakt in Nusantara, kan ik langskomen op een van de locaties of een afspraak maken om de mogelijkheden te bespreken?

Ja, via Zorgbemiddeling, telefoonnummer T (088) 5390800  Of u stuurt een email aan info@nusantara.nl

Wat is een indicatie?

Onze toekomstige medebewoner vraagt een Wlz-indicatie aan bij het CIZ. Ook kan Nusantara namens hem een indicatie aanvragen. Op grond van de beleidsregels Wlz van het ministerie van VWS beoordeelt of toetst het CIZ of de cliënt toegang heeft tot zorg vanuit de Wlz. Krijgt de cliënt een Wlz-indicatie, dan regelt het zorgkantoor met Nusantara dat de zorg kan leveren. De cliënt heeft hiervoor een zorgaanbieder van voorkeur (Nusantara) kunnen aangeven. Kiest de cliënt voor een persoonsgebonden budget (PGB), dan geeft het zorgkantoor de cliënt een budget om zelf zorg in te kopen.

Hoe zit het met de Wlz? Hoe weet ik wanneer ik hiervoor in aanmerking kom?

De Wet langdurige zorg (Wlz) is een volksverzekering voor ziektekostenrisico’s die niet onder de zorgverzekering vallen. Op grond van de Wlz krijgen mensen langdurige zorg vergoed, bijvoorbeeld opname in een verpleeghuis.

Indien ik voor bovenstaande niet in aanmerking kom, kan ik dan als particulier bij Nusantara terecht?

Ja dat is mogelijk. Hiervoor zullen we dan uiteraard in onderling overleg bespreken welke uw wensen zijn en wat op uw persoonlijke situatie van toepassing kan zijn.

Wat is het kostenplaatje voor de Nusantara-cliënt?

Het CAK (Centraal Administratie Kantoor) berekent of de cliënt een eigen bijdrage moet betalen voor de zorg vanuit de Wlz. Is dat het geval, dan ontvangt de cliënt hiervoor een rekening van het CAK.

Waar zorgt Nusantara voor en wat betaal ik zelf?

Wat zijn de doelstelling en het beleid van Nusantara?

Nusantara heeft als doel volwaardige voorzieningen te realiseren voor ouderen met een Indisch-Nederlandse, Molukse en Surinaams-Javaanse afkomst en ouderen die een verbondenheid hebben met of afkomstig zijn uit voormalig Nederlands-Indië.

Welke rol neemt de cliëntenraad in bij Nusantara?

Alle medebewoners van de stichting Nusantara hebben inspraak op basis van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. Op al onze locaties – Patria,Rumah Melati en Rumah Saya – zijn officieel cliëntenraden geïnstalleerd. De cliëntenraad behartigt de belangen van de vaste bewoners, de cliënten van de kortdurende opname en de bezoekers van de voorziening begeleiding groep. De taken en werkwijze van de cliëntenraad zijn vastgelegd in een reglement. De cliëntenraad heeft wettelijk geregelde (verzwaard) adviesbevoegdheden. Daarnaast mag gevraagd en ongevraagd advies worden gegeven over allerlei onderwerpen die voor de bewoners en cliënten van belang zijn. Onderwerpen voor (verzwaard) adviesbevoegdheden zijn:

 • de kwaliteit van de zorg
 • meepraten over de voeding
 • de benoeming van een nieuwe bestuurder
 • het algemeen beleid op het gebied veiligheid, gezondheid of hygiëne, de geestelijke verzorging en ontspanning
 • klachtenregeling

De leden van de cliëntenraad kunt u persoonlijk rechtstreeks benaderen. U kunt uw vragen of ideeën ook schriftelijk indienen. Tweemaal per jaar organiseert de cliëntenraad een zogenaamde achterbanvergadering waarbij u in de gelegenheid bent om vragen te stellen. Regelmatig worden er ook door Nusantara cliëntentevredenheid- ofwel CQi-onderzoeken gehouden.

Welke professionals zijn er werkzaam?

Specialisten Ouderengeneeskunde, huisartsen, apothekers, tandarts, mondhygiënist, tandtechnicus, maatschappelijk werk, gedragswetenschapper, psycholoog, fysiotherapeuten, ergotherapeut, logopedist, diëtist, (wijk)verpleegkundigen en medewerkers zorg (verzorgenden), facilitair medewerkers, koks, teamleiders, manager zorg en behandeling, manager HRM, manager facilitair, Controller/Manager Planning Finance Control, bestuurssecretaris, beleidsadviseur, opleidingsadviseur, secretaresse, activiteitenbegeleiders, boekhouder.

Is er ruimte voor vrijwilligerswerk?

Ja, vrijwilligers worden op alle verschillende afdelingen en locaties ingezet.

Wat is Vrienden van Nusantara?

De Vrienden van Nusantara willen extra fondsen en additionele middelen bijeenbrengen om daarmee we het welzijn van onze oudere medebewoners te bevorderen.

Ik heb een klacht, waar kan ik terecht en wat is de procedure?

U kunt uw klacht schriftelijk melden via een brief aan: Nusantara t.a.v. Klachtenfunctionaris Klein Hattem 34 7339 HJ Ugchelen óf u kunt een melding maken via het formulier op de website van Nusantara.

Hoe wordt de medicatie toegediend en wie houdt hier toezicht op?

Zo lang het mogelijk is en als de oudere bewoner dit ook wil kan de medicatie in eigen beheer gegeven worden. Dit leggen we dan vast in het zorgleefplan. Als de medicatie niet meer in eigen beheer kan, zal de zorg de medicatie verstrekken en zo nodig ook toedienen. Ook dit staat in het zorgleefplan beschreven (soort medicatie, hoeveelheid, tijdstip van verstrekken, toedienen enzovoort). Alleen zorgmedewerkers die hiervoor bekwaam en bevoegd (geschoold) zijn mogen medicatie verstrekken en toedienen.

Is er specifieke behandeling beschikbaar voor trauma’s die voortkomen uit de periode van Nederlands-Indië of de dekolonisatie?

Ja, in samenwerking met Stichting Pelita. Deze samenwerking is in het kader van cultuurmaatschappelijk werk en welzijn. Daarnaast ontwikkelen we samen met Stichting Pelita onze expertise voortdurend verder in het kader van traumabehandeling en context-specifieke zorg. De afspraken over behandeling en begeleiding leggen we tezamen met de oudere vast in het zorgleefplan.

Hoe zit het met de schoonmaak van het appartement waarin de cliënt woonachtig is?

Dit wordt verzorgd door een extern schoonmaakbedrijf.

Houdt Nusantara toezicht op de hoeveelheid voeding die de cliënten tot zich nemen?

De zorg, behandeling en diensten zijn vanuit de Indische achtergrond en cultuur. Hierbij is altijd de basis van persoonlijke vrijheid om het eigen leven invulling te geven. Individuele wensen en behoeftes van cliënten zijn beschreven in het zorgleefplan van de cliënt. Indien de oudere medebewoner of zijn wettelijk vertegenwoordiger het nodig vinden dat er toezicht is op de inname van vocht en voeding wordt dit in het behandelplan beschreven.

Kan mijn partner meeverhuizen naar de locaties van Nusantara Zorg?

Uw partner gaat verhuizen naar een locatie van Nusantara Zorg, en u wilt graag bij hem of haar blijven. Kan dat wel? Ja, dat kan. Maar daar zitten wel haken en ogen aan. Zo moet een geschikt appartement vrij zijn in het verpleeghuis van uw keuze, Patria of Rumah Saya. De appartementen in Rumah Melati – Almere (gescheiden wonen en zorg) zijn altijd geschikt voor het bewonen met 2 personen.

Wat als Nusantara geen plek vrij heeft voor mij als partner?

Is er op het moment van aanvraag geen geschikt appartement vrij, dan kunt samen met uw partner op de wachtlijst gaan staan. Maar als de opname van uw partner dringend gewenst is, is het eigenlijk onaanvaardbaar om nog langer te wachten. U kunt samen naar een ander verpleeghuis zoeken, of uw partner toch alvast laten opnemen bij Nusantara Zorg. Dan kan uw partner later nog intern verhuizen, als er wél een appartement vrijkomt waarin u kunt samenwonen.

Wat kost het als ik mee ga verhuizen met mijn partner?

Uw partner heeft recht op langdurige zorg. Dat wil zeggen, dat hij of zij een indicatie heeft vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Uzelf heeft die indicatie niet. U heeft geen zorg nodig en betaalt alleen de huur van het appartement en evt. andere voorzieningen vanuit Nusantara Zorg waar u gebruik van wilt maken. Als u zelf ook zorg nodig heeft, moet u dat apart aanvragen. U kunt dat bespreken de medewerkers van de afdeling Zorgbemiddeling van Nusantara Zorg.

Kan ik als familielid of naaste komen logeren en/of mee-eten bij Nusantara Zorg?

Als bezoek bent u altijd welkom op de locaties van Nusantara Zorg. U kunt altijd mee-eten met de bewoners, indien u dat tijdig aangeeft bij de receptie. Nusantara Zorg vraagt voor het mee-eten met de warme maaltijd van de dag €7,50. Nusantara Zorg heeft op de locaties een logeerkamer om familie en naasten in de directe omgeving te kunnen laten zijn. Als familielid kunt u tegen een kleine vergoeding van de logeerkamer gebruik maken. Als uw familielid (ernstig) ziek is of op sterven ligt, zijn overnachtingsmogelijkheden op de locatie mogelijk. Zo kan u, na overleg, in de aparte logeerkamer of met een extra bed op de kamer van uw familielid of naaste blijven logeren. Voor dit verblijf vraagt Nusantara Zorg géén vergoeding.

Wat is onafhankelijke cliëntondersteuning?

Een onafhankelijke cliëntondersteuner denkt met u mee over zorg en ondersteuning. Wat past bij u, welke keuzes kunt u maken? U heeft wettelijk recht op gratis en onafhankelijke ondersteuning. – De cliëntondersteuner moet onafhankelijk zijn van de organisaties die indicaties stellen en de zorg leveren. – Zo mogelijk betrekt de cliëntondersteuner uw sociale netwerk bij het zoeken naar oplossingen, bijvoorbeeld familie, mantelzorgers en vrijwilligers. – De cliëntondersteuner kent het zorgaanbod in uw buurt en kan bijvoorbeeld aanwezig zijn bij een gesprek met een indicatiesteller (de persoon die vaststelt welke zorg u nodig heeft).

Wie biedt onafhankelijke cliëntondersteuning in uw gemeente?

Per gemeente verschilt wie de cliëntondersteuning biedt. Vaak is dat MEE of Zorgbelang, maar het kan ook een andere organisatie zijn zoals het maatschappelijk werk of een vrijwilligersorganisatie. U kunt dit navragen bij uw gemeente. – Cliëntondersteuning bij de aanvraag van Wlz-zorg: Wilt u Wlz-zorg aanvragen bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ)? U kunt ondersteuning krijgen bij het invullen van de aanvraag. De gemeente is verantwoordelijk voor deze onafhankelijke cliëntondersteuning. U kunt de ondersteuning aanvragen via het Wmo-loket van uw gemeente. De ondersteuning is gratis. – Cliëntondersteuning bij de invulling van Wlz-zorg: Bij het regelen van zorg en het maken van afspraken over de zorg heeft u recht op hulp van een cliëntondersteuner voor informatie, advies en ondersteuning. Uw zorgkantoor moet hiervoor onafhankelijke cliëntondersteuning beschikbaar stellen. De cliëntondersteuner is onafhankelijk van het zorgkantoor en werkt in uw belang. U heeft recht op cliëntondersteuning vanuit de Wlz als u een indicatie heeft van het CIZ voor zorg uit de Wet langdurige zorg. De ondersteuning is voor u gratis.