RAAD VAN TOEZICHT

De raad van toezicht van Nusantara bewaakt de uitvoering van het beleid en het functioneren van de raad van bestuur. Zij toetst of het uitgevoerde beleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en -uitgangspunten. De raad van toezicht maakt afspraken over de toetsingsmomenten en over de informatievoorziening van de bestuurders en het managementteam.
De raad van toezicht houdt zich aan de uitgangspunten van de Zorgbrede Governance-code.
Daarnaast werkt de raad van toezicht volgens het ‘Reglement raad van toezicht Stichting Nusantara’ zoals die enkele keren is besproken in de vergaderingen van de raad van toezicht in 2010 en is vastgesteld in haar vergadering van 17 januari 2011.

Samenstelling raad van toezicht

Mevrouw bc. K.T. (Karin) Ruitenbach – voorzitter
De heer H.T. (Harvey) de la Rambelje – vice-voorzitter
Mevrouw  drs. J.E. (Anja) Hulsbergen  – lid
De heer P.A.V. (Pieter) Anthonio – lid
De heer bc. U.R.G. (George) Pijloo – lid
Mevrouw mr. M.A.B. (Maria) Ohoioeloen – lid