FAQ

Klik op de vraag voor antwoord.

Wat is Nusantara?

Nusantara is een thuis, en het kan uw thuis zijn… Wij zijn een verpleeghuis-zorgorganisatie dat zich richt op ouderen van Indisch-Nederlandse, Molukse en Surinaams-Javaanse afkomst en ouderen die een verbondenheid hebben met voormalig Nederlands-Indië. De mensen van Nusantara kennen uw achtergrond, en dragen in brede zin kennis van wat u heeft meegemaakt. Wij leven mee, wij zorgen voor u, wij verplegen u. Wij erkennen uw waarde, uw kwaliteit en eigenheid. U vindt bij ons de saamhorigheid van de Indische familie en de Nederlandse kwaliteit van (medische) zorg en verpleging.

Wat is de geschiedenis van Nusantara?

Nusantara ontstond in 1997 uit fusies van verschillende Indische zorginstellingen die sinds 1958 werden opgericht ten behoeve van zorg aan senioren die vanwege de dekolonisatie van Indonesië naar Nederland waren gekomen.

Wat is Nusantara voor zorgaanbieder?

Nusantara wil in heel Nederland plaats bieden aan oudere mensen die belang hechten aan hun oorspronkelijke cultuur, of deze nu Indisch-Nederlands, Moluks of Surinaams-Javaans is. Daarom kunt u voor uw nieuwe woning bij ons kiezen uit een tweetal locaties in het land: Bussum of Ugchelen (Apeldoorn).

Wat moet ik mij voorstellen bij cultuurspecifieke zorg?

Voor Nusantara is niet alleen een affiniteit en een verbondenheid met de cultureel specifieke gewoonten en gebruiken van de doelgroep van belang. Onze up to date moderne verpleegkundige aanpak houdt vanzelfsprekend rekening met de oorspronkelijke cultuur en de eigen waarden van haar ouderen, hetgeen Nusantara een vrijwel unieke positie in Nederland geeft.

Is er ook ruimte voor eventuele ‘Nederlandse’ partners van de oudere bewoners van Nusantara?

Ja, Nusantara levert ook zorg, behandeling, welzijn en diensten aan een ieder die zich met het Indische verwant voelt.

Welke specialistische (geriatrische) zorg is er beschikbaar?

Nusantara werkt samen met of heeft in loondienst: Specialisten Ouderengeneeskunde, huisartsen, apothekers, tandarts, mondhygiënist, tandtechnicus, psycholoog, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten, (wijk)verpleegkundigen en medewerkers zorg die speciale opleidingen hebben gevolgd en afgerond.

Hoe is de woonsituatie?

De locaties van Nusantara hebben zowel gesloten als open afdelingen. De gesloten afdelingen zijn gebaseerd op het principe van kleinschalig wonen met een gezamenlijke huis- en eetkamer voor alle bewoners. Ieder bewoner heeft wel zijn/haar eigen appartement. Op de open afdelingen hebben de bewoners eigen appartement dat zij zelf kunnen en mogen inrichten. Tevens beschikt iedere kamer over een was- en doucheruimte.

Op welke locaties zit Nusantara?

Bussum (Patria) – Ceintuurbaan 281 -1402 HM Bussum
Apeldoorn (Rumah Saya) – Klein Hattem 34 – 7339 HJ Ugchelen

Kan ik een beoordeling achterlaten?

Ja dat kan voor Nusantara Bussum : Klik hier voor Zorgkaart Nederland En voor Ugchelen- Apeldoorn: Klik hier voor Zorgkaart Nederland

Hoeveel bewoners zijn er?

Bussum (Patria) heeft 74 bewoners.
Apeldoorn (Rumah Saya) heeft 73 bewoners

Hoe zit de dagbesteding er uit?

Iedere bewoner heeft een eigen op hem of haar afgestemd ZorgWelzijnsPlan (ZWP)  waarin we tezamen de dagbesteding en het welbevinden hebben besproken en vastgesteld. De activiteiten die we aanbieden komen overeen met de wensen en behoeftes van bewoners.

Hebben de cliënten veel vrijheid?

Ja, individuele wensen en behoeftes hebben we samen besproken en vastgelegd in het zorgleefplan. Op de gesloten afdelingen zijn de bewoners wel beperkt in hun bewegingsvrijheid als gevolg van hun ziektebeeld. Zorg, behandeling en diensten leveren we steeds vanuit de Indische achtergrond en cultuur en altijd op basis van persoonlijke vrijheid om het eigen leven invulling te geven.

Welke voorzieningen zijn er beschikbaar?

Alle locaties van Nusantara bieden een (culturele) ontmoetingsmogelijkheid voor medebewoners, familieleden, vrijwilligers en wijkbewoners (senioren) uit de lokale omgeving. Daarbij kan men gebruik maken van de restauratieve voorzieningen met Indische keuken (en ook Nederlandse maaltijden), de eigen kapsalon, pedicure en de tokofaciliteiten met Indische en Molukse lekkernijen en cultuurproducten.

Wat voor activiteiten worden er georganiseerd?

Alle activiteiten die we organiseren zijn afgestemd op de wensen en behoeftes van de doelgroep en ook op de individuele cliënt. Tevens is er een aanbod van algemeen recreatieve activiteiten als schilderen, houtbewerking, handwerken, cultuurgebonden muziek optredens, bingospelen en dergelijke. Er is een keuze uit bepaalde vormen van complementaire therapieën. Op speciale momenten zijn er diverse grote cultuurgebonden activiteiten zoals specifieke herdenkingsbijeenkomsten, pasars en kumpulans.

Heeft hij of zij een vaste verzorger?

Iedere cliënt heeft een Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV-er) of op de dagopvang een AB-er.

Welke ruimte is er voor familie om te bezoeken? Bezoekuren, parkeergelegenheid?

Binnen Nusantara hanteren we geen bezoektijden. Familie is 24/7 van harte welkom. Nusantara heeft op het terrein van en rondom de locaties voldoende parkeergelegenheid.

Worden er activiteiten georganiseerd waar familie ook aan kan deelnemen?

De activiteiten die we organiseren zijn ook voor familie toegankelijk. Dit geldt zowel voor de gesloten als de open afdelingen. We stimuleren als Nusantara dat familie met de cliënt en van de gesloten afdeling de activiteiten op de andere afdeling bezoeken.

Ik ben geïnteresseerd geraakt in Nusantara, kan ik langskomen op een van de locaties of een afspraak maken om de mogelijkheden te bespreken?

Ja, via Zorgbemiddeling, telefoonnummer T (088) 5390800  Of u stuurt een email aan zorgbemiddeling@nusantara.nl

Wat is een indicatie?

Onze toekomstige medebewoner vraagt een Wlz-indicatie aan bij het CIZ. Ook kan Nusantara namens hem een indicatie aanvragen. Op grond van de beleidsregels Wlz van het ministerie van VWS beoordeelt of toetst het CIZ of de cliënt toegang heeft tot zorg vanuit de Wlz. Krijgt de cliënt een Wlz-indicatie, dan regelt het zorgkantoor met Nusantara dat de zorg kan leveren. De cliënt heeft hiervoor een zorgaanbieder van voorkeur (Nusantara) kunnen aangeven. Kiest de cliënt voor een persoonsgebonden budget (PGB), dan geeft het zorgkantoor de cliënt een budget om zelf zorg in te kopen.

Hoe zit het met de Wlz? Hoe weet ik wanneer ik hiervoor in aanmerking kom?

De Wet langdurige zorg (Wlz) is een volksverzekering voor ziektekostenrisico’s die niet onder de zorgverzekering vallen. Op grond van de Wlz krijgen mensen langdurige zorg vergoed, bijvoorbeeld opname in een verpleeghuis.

Indien ik voor bovenstaande niet in aanmerking kom, kan ik dan als particulier bij Nusantara terecht?

Ja dat is mogelijk. Hiervoor zullen we dan uiteraard in onderling overleg bespreken welke uw wensen zijn en wat op uw persoonlijke situatie van toepassing kan zijn.

Wat is het kostenplaatje voor de Nusantara-cliënt?

Het CAK (Centraal Administratie Kantoor) berekent of de cliënt een eigen bijdrage moet betalen voor de zorg vanuit de Wlz. Is dat het geval, dan ontvangt de cliënt hiervoor een rekening van het CAK.

Welke rol neemt de cliëntenraad in bij Nusantara?

Alle medebewoners van de stichting Nusantara hebben inspraak op basis van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. Op al onze locaties – Patria,Rumah Melati en Rumah Saya – zijn officieel cliëntenraden geïnstalleerd. De cliëntenraad behartigt de belangen van de vaste bewoners, de cliënten van de kortdurende opname en de bezoekers van de voorziening begeleiding groep. De taken en werkwijze van de cliëntenraad zijn vastgelegd in een reglement. De cliëntenraad heeft wettelijk geregelde (verzwaard) adviesbevoegdheden. Daarnaast mag gevraagd en ongevraagd advies worden gegeven over allerlei onderwerpen die voor de bewoners en cliënten van belang zijn. Onderwerpen voor (verzwaard) adviesbevoegdheden zijn:

  • de kwaliteit van de zorg
  • meepraten over de voeding
  • de benoeming van een nieuwe bestuurder
  • het algemeen beleid op het gebied veiligheid, gezondheid of hygiëne, de geestelijke verzorging en ontspanning
  • klachtenregeling

De leden van de cliëntenraad kunt u persoonlijk rechtstreeks benaderen. U kunt uw vragen of ideeën ook schriftelijk indienen. Tweemaal per jaar organiseert de cliëntenraad een zogenaamde achterbanvergadering waarbij u in de gelegenheid bent om vragen te stellen. Regelmatig worden er ook door Nusantara cliëntentevredenheid- ofwel CQi-onderzoeken gehouden.

Is er ruimte voor vrijwilligerswerk?

Ja, vrijwilligers worden op alle verschillende afdelingen en locaties ingezet. Kijk voor meer informatie hier.

Wat is Vrienden van Nusantara?

De Vrienden van Nusantara willen extra fondsen en additionele middelen bijeenbrengen om daarmee we het welzijn van onze oudere medebewoners te bevorderen.

Ik heb een klacht, waar kan ik terecht en wat is de procedure?

U kunt uw klacht schriftelijk melden via een brief aan: Nusantara t.a.v. Klachtenfunctionaris Klein Hattem 34 7339 HJ Ugchelen óf u kunt een melding maken via het formulier op de website van Nusantara.

Hoe zit het met de schoonmaak van het appartement waarin de cliënt woonachtig is?

De schoonmaak is vanaf 2021 in eigen beheer genomen op beide locaties.

Houdt Nusantara toezicht op de hoeveelheid voeding die de cliënten tot zich nemen?

De zorg, behandeling en diensten zijn vanuit de Indische achtergrond en cultuur. Hierbij is altijd de basis van persoonlijke vrijheid om het eigen leven invulling te geven. Individuele wensen en behoeftes van cliënten zijn beschreven in het zorgleefplan van de cliënt. Indien de oudere medebewoner of zijn wettelijk vertegenwoordiger het nodig vinden dat er toezicht is op de inname van vocht en voeding wordt dit in het behandelplan beschreven.

Kan mijn partner meeverhuizen naar de locaties van Nusantara Zorg?

Uw partner gaat verhuizen naar een locatie van Nusantara Zorg, en u wilt graag bij hem of haar blijven. Kan dat wel? Ja, dat kan. Maar daar zitten wel haken en ogen aan. Zo moet een geschikt appartement vrij zijn in het verpleeghuis van uw keuze, Patria of Rumah Saya.

Wat als Nusantara geen plek vrij heeft voor mij als partner?

Is er op het moment van aanvraag geen geschikt appartement vrij, dan kunt samen met uw partner op de wachtlijst gaan staan. Maar als de opname van uw partner dringend gewenst is, is het eigenlijk onaanvaardbaar om nog langer te wachten. U kunt samen naar een ander verpleeghuis zoeken, of uw partner toch alvast laten opnemen bij Nusantara Zorg. Dan kan uw partner later nog intern verhuizen, als er wél een appartement vrijkomt waarin u kunt samenwonen.

Wat kost het als ik mee ga verhuizen met mijn partner?

Uw partner heeft recht op langdurige zorg. Dat wil zeggen, dat hij of zij een indicatie heeft vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Uzelf heeft die indicatie niet. U heeft geen zorg nodig en betaalt alleen de huur van het appartement en evt. andere voorzieningen vanuit Nusantara Zorg waar u gebruik van wilt maken. Als u zelf ook zorg nodig heeft, moet u dat apart aanvragen. U kunt dat bespreken de medewerkers van de afdeling Zorgbemiddeling van Nusantara Zorg.

Kan ik als familielid of naaste komen logeren en/of mee-eten bij Nusantara Zorg?

Als bezoek bent u altijd welkom op de locaties van Nusantara Zorg. U kunt altijd mee-eten met de bewoners, indien u dat tijdig aangeeft bij de receptie. Nusantara Zorg vraagt voor het mee-eten met de warme maaltijd van de dag €7,50.  Als uw familielid (ernstig) ziek is of op sterven ligt, zijn overnachtingsmogelijkheden op de locatie mogelijk. Zo kan u, na overleg,  met een extra bed op de kamer van uw familielid of naaste blijven logeren. Voor dit verblijf vraagt Nusantara Zorg géén vergoeding.