Vacature Lid Raad van Toezicht Stichting Nusantara Zorg

 

Stichting Nusantara Zorg (Nusantara) is een landelijk werkende zorginstelling voor ouderen met een Indische, Molukse, Javaans-Surinaamse en/of Indochinese afkomst of daar affiniteit mee hebben. Nusantara biedt intramurale verpleeghuiszorg in de woon-zorgcentra Ugchelen-Apeldoorn en Bussum, alsmede diverse vormen van extramurale thuiszorg en begeleiding in een kleinschalige woonvorm in Almere. Daarnaast wordt bovenregionale thuiszorg ontwikkeld in Almere, Apeldoorn en Haarlem. In een aantal andere regio’s zullen mogelijk in de toekomst extramurale thuiszorginitiatieven worden ontwikkeld.

 

Nusantara onderschrijft en handelt volgens de Governancecode Zorg 2017 en hanteert een besturingsmodel met een Raad van Toezicht (RvT).

 

Wegens het aanvaarden van het vicevoorzitterschap van een lid van de RvT en gelet op de huidige samenstelling zijn wij op zoek naar een lid met een brede kennis en ervaring op het aandachtsgebied van kwaliteit en veiligheid in de zorg.

 

De RvT houdt toezicht op het te voeren strategische beleid en de uitvoering van de maatschappelijk functie van Nusantara. De RvT fungeert daarbij tevens als ondersteunend klankbord voor een eenhoofdige Raad van Bestuur. Binnen de RvT is er sprake van een auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid, een auditcommissie Financiën en een Remuneratiecommissie.

 

De RvT bestaat uit minimaal vijf leden, waaronder een voorzitter en een vicevoorzitter.

De leden van de RvT ontvangen een vergoeding volgens de normering conform de vigerende Wet Normering Topinkomens (WNT). De zittingstermijn bedraagt vier jaar met de mogelijkheid van een eenmalige verlenging van vier jaar. Leden van de RvT opereren onafhankelijk en mogen geen (in)direct belang of relatie hebben met zaken van Nusantara Zorg.

 

Profiel

Om adequaat te kunnen functioneren als lid van de Raad van Toezicht, dienen kandidaten te voldoen aan de volgende competenties:

 • Affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen, de doelgroep van ouderen met een Indische, Molukse, Javaans-Surinaamse of Indochinese achtergrond en de doelstelling en de zorgfunctie van Nusantara in het bijzonder;
 • Een academisch werk- en denkniveau;
 • Aantoonbare bestuurlijke en/of toezichthoudende kwaliteiten en meerjarige bestuurlijke of toezichthoudende ervaring bij voorkeur in maatschappelijke / zorg organisaties;
 • Inzicht in – of kennis van wettelijke kaders en regelgeving inzake kwaliteitsborging, doelmatigheid, huisvestings-, vastgoed- , financierings- en continuïteitsvraagstukken van zorginstellingen;
 • Inzicht met betrekking tot de onderlinge taken en rollen tussen RvT en Raad van Bestuur en in dit kader bekend zijn met de onderwerpen van corporate governance;
 • De capaciteit om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
 • Het vermogen om het beleid van Nusantara en het functioneren van de Raad van Bestuur te beoordelen;
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • Kritische houding maar ook kunnen verbinden om in teamverband te functioneren;
 • Toewijding en voldoende beschikbaarheid;
 • Het beschikken over sociale en communicatievaardigheden teneinde met alle geledingen van de organisatie om te kunnen gaan;
 • Het beschikken over een heldere visie en actuele kennis met betrekking tot ouderen en de veranderingen in de ouderenzorg, in relatie tot de samenleving;
 • Ondernemende en innovatieve instelling;
 • Integrale visie op de bedrijfsvoering.

 

 

Voor de vacante functie is van doorslaggevende betekenis dat de kandidaat aantoonbare kennis heeft van:

 • Kwaliteit en -borging in de zorg;
 • Veiligheidsvraagstukken en
 • Voldoende tijd beschikbaar heeft.

 

Vanwege onze cultuurspecifieke doelgroep en de huidige samenstelling van de Auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid gaat een zeer sterke voorkeur uit naar een kandidaat met een Indische, Molukse, Javaans-Surinaamse of Indochinese achtergrond.

Daarnaast geldt statutair dat de meerderheid van de leden van de Raad van Toezicht hun wortels moeten hebben in het voormalig Nederlands-Indië.

 

 

Procedure

Voor de RvT wordt de sollicitatieprocedure gecoördineerd door de vice-voorzitter van de RvT, mevrouw J.E. Hulsbergen.

Reacties kunnen worden gestuurd naar jehulsbergen@gmail.com

 

 

Sluitingstermijn
De sluitingstermijn is bepaald op 15 oktober 2019.

 

 

September 2019,

Stichting Nusantara Zorg

Raad van Toezicht

Klein Hattem 34

7339 HJ Apeldoorn-Ugchelen