Lid Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) van Stichting Nusantara Zorg (Nusantara) zoekt vanwege het uitbreiden van het aantal leden van de Raad een lid die Expertise heeft op het vlak van zorg en welzijn voor ouderen.

Nusantara is een instelling voor ouderen met een Indische, Molukse, Javaans-Surinaamse of Indonesisch-Chinese afkomst of achtergrond. Wij verlenen intramurale zorg in Ugchelen en Bussum, daarnaast verlenen wij bovenregionale extramurale zorg.

Nusantara kent het besturingsmodel waarbij de RvT toezicht houdt en ondersteunend is aan een eenhoofdige Raad van Bestuur (RvB). De RvT laat zich inhoudelijk informeren door een auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid en een auditcommissie Financiën.

De RvT heeft onder meer tot taak: werkgeverschap van het bestuur, toezicht op het bestuur van de instelling, toetsing van de besluitvorming en gevraagd en ongevraagd adviseren van de RvB, een en ander conform statuten en reglementen. De agenda van de vergaderingen van de RvT wordt door de voorzitter van de RvT en de RvB samen voorbereid. Er wordt gewerkt met een jaaragenda, die geënt is op de jaarlijkse beleids- & control cyclus van de instelling.

De RvT bestaat uit minimaal vijf leden, waaronder een voorzitter en een vicevoorzitter. De leden van de RvT onderschrijven de eisen van de Zorgbrede Governancecode. De RvT vergadert minimaal twee keer per jaar met de RvB. De auditcommissies vergaderen twee tot vier keer per jaar met de RvB. De tijdsbesteding is gemiddeld vier uur per week.

De leden van de RvT ontvangen een vergoeding die onder de norm ligt van de WNT. De zittingstermijn bedraagt vier jaar met de mogelijkheid voor een eenmalige verlenging van vier jaar. Kandidaten mogen geen (in)direct belang hebben met zaken van Nusantara.

Profiel

Voor onze auditcommissie K&V zijn wij op zoek naar een ervaren collega als lid. Om terdege te functioneren als lid van de RvT, wordt gebruik gemaakt van de volgende profielschets:

In het algemeen:

– Praktische ervaring met de gezondheidszorg in het algemeen, de doelgroep van ouderen met een Indische, Molukse, Javaans-Surinaamse of Indonesisch-Chinese achtergrond en de doelstelling en de zorgfunctie van de Stichting in het bijzonder;

– Beschikking hebben over een aantal voor de instelling relevante netwerken op strategisch niveau;

– Een HBO/academisch werk- en denkniveau;

– Aantoonbare bestuurlijke en/of toezichthoudende kwaliteiten en ervaring bij voorkeur in maatschappelijke organisaties;

– Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de Stichting stellen;

– Inzicht over taken en rollen tussen RvT en RvB ofwel bekend zijn met de onderwerpen van corporate governance;

– De capaciteit om de RvB gevraagd en ongevraagd advies te geven en als klankbord te fungeren;

– Het vermogen om het beleid van de Stichting en het functioneren van de RvB te beoordelen;

– Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;

 

– Kritisch maar ook verbindend om in teamverband te functioneren;

– Toewijding en voldoende beschikbaarheid;

– In staat communicatief met alle geledingen van de organisatie om te gaan, met in het bijzonder de (centrale) cliëntenraad;

– Heldere en actuele opvattingen over de ontwikkeling van zorgorganisaties en de samenleving;

– In staat om een juist evenwicht te vinden in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;

– Vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te kunnen voeren;

– Ondernemende en innovatieve instelling;

– Integrale visie op de bedrijfsvoering met aantoonbaar veel aandacht voor het cliëntenperspectief.

Specifieke profieleisen:

– ruime kennis en ervaring met betrekking tot kwaliteitsperspectief in de zorg (bij voorkeur ouderenzorg) en de bewaking van de deskundigheid van het personeel;

– ervaring met het cliëntenperspectief;

– kennis omtrent sociale innovatie.

– inzicht en kennis ten aanzien van het welzijn van ouderen

Vanwege onze cultuurspecifieke doelgroep gaat de sterke voorkeur uit naar een kandidaat met een Indische, Molukse, Javaans-Surinaamse of Indonesisch-Chinese achtergrond.

Binnen de RvT is in elk geval inhoudelijke kennis en ervaring aanwezig van zorginhoudelijke, financiële en juridische onderwerpen. Het cliëntperspectief staat bij ieder lid van de RvT voorop. Tevens wordt verwacht dat de leden van de RvT maatschappelijk actief zijn en zich blijven ontwikkelen en verdiepen op het gebied van de doelstelling en de zorgfunctie van de Stichting.

Procedure

Voor de RvT wordt de sollicitatieprocedure gecoördineerd door de bestuurssecretaris de heer R. Benjamins. Reacties kunnen gestuurd worden naar remy.benjamins@nusantara.nl.

Sluitingstermijn De sluitingstermijn voor deze vacature is op 15 maart 2019.

Inlichtingen

Wilt u eerst nadere inlichtingen over de functie, doet u dan een terugbelverzoek via bovenstaand emailadres van de heer Benjamins. De voorzitter of vicevoorzitter van de RvT zal dan telefonisch contact met u opnemen. Op www.nusantara.nl treft u nadere informatie aan over onze instelling.

Klik hier om de vacature te downloaden