CLIËNTENRAAD

Alle cliënten van de Stichting Nusantara Zorg hebben inspraak op basis van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. De centrale cliëntenraad behartigt de belangen van de vaste bewoners, de cliënten van de kortdurende opname en de bezoekers van de voorziening Begeleidinggroep. De taken en werkwijze van de centrale cliëntenraad zijn vastgelegd in een reglement. De cliëntenraad heeft wettelijk geregelde (verzwaarde) adviesbevoegdheden.

Daarnaast mag gevraagd en ongevraagd advies worden gegeven over allerlei onderwerpen die voor de bewoners en cliënten van belang zijn. Onderwerpen voor (verzwaard) advies zijn bijvoorbeeld:
• de kwaliteit van de zorg en de voeding
• de benoeming van een nieuwe directeur of bestuurder
• het algemeen beleid op het gebied veiligheid, gezondheid of hygiëne, de geestelijke verzorging en ontspanning
• de klachtenregeling.

Op elk van de locaties van Bussum en Apeldoorn is er ook decentrale cliëntenraad ingericht. U kunt de leden van de cliëntenraden altijd persoonlijk aanspreken, en u kunt uw vragen of ideeën ook schriftelijk indienen. De centrale cliëntenraad belegt twee keer per jaar een zogeheten achterbanvergadering. Tijdens die vergadering bent u in de gelegenheid om vragen te stellen. Regelmatig worden er ook cliënttevredenheidonderzoeken gehouden.

U kunt hen bereiken via:

Bussum:

clientenraad_patria@nusantara.nl

of

Apeldoorn:

clientenraad.rumahsaya@outlook.com