Stichting Nusantara Zorg is een cultuurspecifieke zorginstelling. Zij is ontstaan uit verschillende instellingen die in 1958 klaarstonden om de mensen op te vangen die vanwege de dekolonisatie van Indonesië naar Nederland waren gekomen. Deze mensen werden ouder en hadden zorg en verpleging nodig.

In de afgelopen jaren is het zorgbeleid voor ouderen en volwassenen door de overheid en de zorgkantoren drastisch veranderd. Het is gericht op vermindering van het aantal verzorgingshuizen en het voorkomen van groei van capaciteit van verpleeghuisplaatsen. Voorts is het beleid erop gericht dat ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, al dan niet met behulp van mantelzorg en vormen van (extramurale) thuiszorg. In dat kader heeft Nusantara in 2014 haar positie opnieuw bepaald. Wij kozen uitdrukkelijk voor de ombouw van onze verzorgingshuiscapaciteit naar nieuwe, cultuurspecifiek en professioneel ingerichte verpleeghuis-zorgcentra en naar de vorming van extramurale (thuis)zorg teams. Daarin blijft de plaats van de cliënt en directe verzorgers ‘als in de familiekring’ centraal staan. Om deze ombuiging een stevig fundament te geven hebben we diverse beleidsdocumenten geschreven, die met elkaar samenhangen en nieuwe professionele standaarden en werkwijzen ingevoerd, alsmede hoger opgeleide zorgmedewerkers aangetrokken. Het document ‘Visie & Beleid voor Zorg binnen Nusantara’ is hiervan een onderdeel en dient u te lezen in samenhang met de drie andere documenten: het Jaardocument 2014, het Meerjarenplan 2013-2015 en het Werkplan 2014.

Anno 2015 is Nusantara in het kader van het programma ‘Waardigheid en Trots’ van het ministerie van VWS, gekozen als een veelbelovende zorginstelling die kennis heeft van cultuurspecifieke zorg en behandeling aan haar doelgroep en de ambitie heeft expertisecentrum te worden. Die ambitie mag Nusantara de komende jaren verder realiseren.

 

MISSIE Nusantara staat voor het bieden van kwalitatief hoogwaardige cultuurspecifieke zorg en dienstverlening waarbij de cliënt uit haar doelgroep centraal staat. Nusantara levert als Indische cultuurspecifieke zorginstelling alles wat het dagelijks leven van een cliënt – mét diens lichamelijke en psychische aandoeningen en ongemakken – zo zelfstandig en comfortabel kan maken. Wij streven daarbij naar een zo hoog mogelijk niveau van welbevinden en kwaliteit van leven voor onze bewoners en cliënten. Daartoe zetten wij ons bedrijfskapitaal in.

Wij stimuleren tevens onze medewerkers bij het realiseren van hun persoonlijke en professionele ontwikkeling en van de juiste arbeidsethos.

 

VISIE Bij het leven en werken binnen Nusantara staat het moderne concept van de grootfamilie centraal. Dit concept is een metafoor van de Indische grootfamilie: een wij-cultuur met een vriendschappelijke open omgang met elkaar, waarbij volwassenen en ouderen vanzelfsprekend een eigen plaats innemen, als in een nieuwe familiekring. Met dit uitgangspunt gaan wij als Nusantara nadrukkelijk in tegen de tendens van verdergaande standaardisering en onpersoonlijke instrumenteel gerichte regelgeving. Wij zoeken doelbewust de eigenheid, de identiteit en persoonlijkheid op van ieder mens in zijn eigen kring.

De 5 kernwaarden en tevens kernkwaliteiten van Nusantara:

Gastvrij We bieden en borgen de gastvrijheid zoals deze vanzelfsprekend is in de Indische cultuur. We creëren een vertrouwde en warme omgeving voor onze cliënten.

Oprechte interesse We willen het leven en de behoeftes van onze cliënten kennen en begrijpen.

Respect We erkennen en herkennen de eigen waarde, kwaliteiten en de mogelijkheden van onze cliënten en medewerkers en ondersteunen deze.

Betrouwbaar We doen wat we beloven en afspreken.

Ontwikkeling We ontwikkelen als lerende organisatie continu onze deskundigheid en kwaliteit. 

 

RAAD VAN BESTUUR De raad van bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van Stichting Nusantara. Zij is verantwoordelijk voor de realisatie van Nusantara’s doelstellingen, haar strategie, haar bedrijfsvoering en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling. Zij is eveneens verantwoordelijk voor de financiering van de organisatie en de risicobeheersing. Daarover legt zij verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Raad van bestuur: de heer Roy Dom