RAAD VAN TOEZICHT

De raad van toezicht van Nusantara bewaakt de uitvoering van het beleid en het functioneren van de raad van bestuur. Zij toetst of het uitgevoerde beleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en -uitgangspunten. De raad van toezicht maakt afspraken over de toetsingsmomenten en over de informatievoorziening van de bestuurders en het managementteam. De raad van toezicht houdt zich aan de uitgangspunten van de Zorgbrede Governance-code.

Samenstelling raad van toezicht

Voorzitter De heer bc. U.R.G. (George) Pijloo
lid Mevrouw  drs. J.E. (Anja) Hulsbergen
lid Mevrouw G. (Gerda) Weitkamp
lid De heer D (Damy) Colon
lid De heer P (Paul) Matthieu